11 வது நிர்வாக வட்டாரத்தில், பாரிஸ் வரைபடம்
வரைபடம், பாரிஸ் 11 வது நிர்வாக வட்டாரத்தில்