எண்ணெய் வயலில் வரைபடம்
வரைபடம் அமெரிக்க எழுத்தாளர், பத்திரிகையாளர்