பிரான்ஸ் மினியேச்சர் வரைபடம்
பிரான்ஸ் மேப் மினியேச்சர்